GEBRUIKERSOVEREENKOMST

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN Belgian Cycling

De Belgian Cycling Website bestaat uit verschillende Webpagina’s die worden aangedreven door Belgian Cycling.

De Belgian Cycling Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert zonder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de Belgian Cycling Website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen te wijzigen.

VERANDERING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Belgian Cycling behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de Belgian Cycling Website wordt aangeboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de Belgian Cycling Website.

LINKS NAAR WEBSITES BEHEERD DOOR DERDEN

De Belgian Cycling Website kan links naar andere Websites (“Gelinkte Sites”) bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van Belgian Cycling en Belgian Cycling is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Belgian Cycling is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. Belgian Cycling verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Belgian Cycling van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde aan het gebruik van de Belgian Cycling Website, garandeert u Belgian Cycling dat u de Belgian Cycling Website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de Belgian Cycling Website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de Belgian Cycling Website of het gebruik en genot van de Belgian Cycling Website van een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de Belgian Cycling Web Sites materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

GEBRUIK COMMUNICATIEDIENSTEN

De Belgian Cycling Website kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina’s, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep. (collectief, “Communicatiediensten”), u gaat akkoord met het gebruik van de Communicatiediensten om alleen maar berichten en materialen die gepast zijn en die verbonden zijn met de betreffende Communicatiedienst. Als voorbeeld en niet als beperking, gaat u akkoord, dat wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, u niet zult:

 • te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen noch op een andere manier de rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schenden.
 • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
 • Bestanden uploaden naar de website die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten of er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
 • Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van een ander’s computer kunnen schaden, bevatten.
 • Goederen of diensten adverteren of te koop aanbieden of kopen van voor enig bedrijfsdoel, tenzij de Communicatiedienst zulke berichten toestaat.
 • Enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
 • Enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst, waarvan u weet of het aannemelijk is dat u behoort te weten, dat deze niet op deze wijze legaal gedistribueerd kan worden.
 • Toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat het bestand, gekregen middels uploaden, bevat, falsificeren of wissen.
 • Een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de Communicatiediensten beperken of remmen.
 • Een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een betreffende Communicatiedienst schenden.
 • Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
 • Handelen in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.

Belgian Cycling is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. Belgian Cycling behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Belgian Cycling behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

Belgian Cycling behoudt het recht om naar Belgian Cycling’s eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een Servicedienst. Belgian Cycling heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan Belgian Cycling niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Belgian Cycling woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Belgian Cycling.

Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

MATERIALEN VERSTREKT AAN Belgian Cycling OF GEPLAATST OP EEN Belgian Cycling WEB SITE

Belgian Cycling beschouwt de materialen die u verstrekt aan Belgian Cycling (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan een Belgian Cycling Website of daarmee samenhangende diensten (collectief: “Inzending”), niet als eigendom. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de Inzendingen, geeft u Belgian Cycling, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw Inzending te gebruiken.